สมัครสมาชิก อีคอนนิวส์
ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนาม

ชื่อ-สกุล

บริษัท

ที่อยู่
ชื่อ-สกุล

ที่อยู่
โทรศัพท์

สมัครสมาชิกจำนวน 12 ฉบับ ราคา 950 บาท (จากราคาแผง 1,080 บาท)

เริ่มฉบับที่
ชำระโดย
ธนาณัติสั่งจ่ายบริษัทหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ จำกัด ปณ.งามวงศ์วาน

เงินสด

เช็คสั่งจ่ายบริษัทหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ จำกัด
ธนาคาร                                            สาขา    
       
เลขที่                                            ลงวันที่
โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ จำกัด บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
เลขที่บัญชี 471-0-00068-2
อ่านอีคอนนิวส์
ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา
ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ
ได้จากฉบับพิมพ์
บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก
โทร. 0-2953-4502 - 6
หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
---- Click! ----
e-Mail (staff only)
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๔๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕    www.econnews.org   ๙๐ บาท
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๔๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕    www.econnews.org   ๙๐ บาท