• อีคอนนิวส์ ฉบับ 579 ประจำเดือนกันยายน 2558
ความพร้อมของกระบวนการยุติธรรมไทย
กับการเข้าสู่สังคม ASEAN
    โลกาภิวัตน์ (globalization) เกิดจากการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่ นับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคหลังสิ้นสุดสงครามเย็น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านระเบียบรูปแบบใหม่อันมีที่มาจากกฎหมายและกรอบความคิดของประเทศตะวันตกเป็นสำคัญ ส่งเสริมการแพร่ขยายแบบแผนการพัฒนาของตะวันตกไปยังประเทศอื่น ๆ
ลดช่องว่างรวย-จน แก้คอร์รัปชั่น สู่ประชาธิปไตยขนานแท้
    การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การวางแผนต่อเนื่อง โดยผลักดันประเทศเปลี่ยนแปลงจากการผลิตภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม มุ่งหวังสร้างรายได้และการเติบโตที่สูงขึ้นแข่งขันกับนานาประเทศในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากการเร่งพัฒนาที่ขาดสมดุล สั่งสมปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่รุนแรง สะท้อนความล้มเหลวของการวางแผนพัฒนาในอดีต กำลังกลายสภาพเป็นความขัดแย้งแตกแยกในปัจจุบัน หากรัฐไม่สามารถสร้างความชอบธรรมและยอมรับจากทุกฝ่าย
กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
    กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ตามแนวทางการดำเนินงาน ๓ ระยะ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมเร่งวางมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมทำเงิน 
กสอ. เร่งปลุกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าเสริมแกร่งอุตสาหกรรมแฟชั่น สานต่อเครือข่ายย่านการค้าแฟชั่นย่านที่ ๖ 'สยามสแควร์' กลยุทธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการเพื่อพึ่งพาด้านองค์ความรู้ วัตถุดิบหรือสินค้า
จับตาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
    รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ก่อให้เกิดรูปแบบและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งภาครัฐยังจำเป็นต้องคำนึงถึง เพื่อปรับตัวรับมือให้เท่าทัน เพราะในทางปฏิบัติอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจโดยไม่รู้ตัว
เปิดเส้นทางสายไหมทางทะเล 'อู่ฮั่น - อาเซียน'
    หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีน คือ การพัฒนาแถบเศรษฐกิจฉางเจียง โดยการสร้างเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลที่มีเมืองอู่ฮั่นนำบทบาทเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระดับชาติที่มีความสำคัญ และที่ผ่านมา มีการฟื้นฟูเส้นทางขนส่งจากอู่ฮั่นไปสู่ยุโรป จากความร่วมมือสร้างเส้นทางขนส่งความเร็วสูงทั้งทางบกและทางน้ำร่วมกันระหว่างจีนกับยุโรป 
'ตลาดสื่อสาร' ฐานรากเศรษฐกิจดิจิทัล โตแต่ไร้ทิศทาง?
    ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม (Communication Market) เป็นตลาดหลักที่มีความสำคัญในฐานะเป็นแรงขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology: ICT) และเป็นกลไกที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืนในภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) รวมถึงสังคมในทุกภาคส่วน โดยธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมสามารถจำแนกออกได้เป็นองค์ประกอบหลักใน ๒ ส่วน ได้แก่ ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) และตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) 


ไทยนับถอยหลังสู่ 'สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์'
    องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จำแนกสังคมสูงอายุ เอาไว้ ๓ ระดับ ได้แก่ สังคมสูงอายุ (Aging Society) คือ ประเทศที่มีจำนวนประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗ ของประชากรทั้งประเทศ, สังคมสูงอายุสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศที่มีจำนวนประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๑๔ และสังคมสูงอายุระดับสูงสุด (Super Aged Society) ประเทศที่มีจำนวนประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป
'ครู' ของทหาร
     "...การที่ข้าพเจ้าเข้ามารับราชการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดจากความมีใจรักที่จะเพิ่มพูนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคคลอื่น และปรารถนาจะสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
รับมือส่งออกทรุดต่อเนื่อง
    หลังจีนและเวียดนามประกาศลดค่าเงิน ธนาคารกลางหลายประเทศพร้อมในกันลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงการส่งออก ซึ่งการแข่งขันทางการค้าที่ยึดโยงกับจีน ทำค่าเงินโดยรวมในภูมิภาคอ่อนค่าลง
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
มาตรฐานใหม่การเมืองไทย
    เมืองไทยในอดีตที่ผ่าน ๆ มา เวลานักการเมืองทำอะไรผิดพลาดในเชิงนโยบาย จนเกิดความเสียหายหลายร้อยหลายพันล้านบาท ยังไม่ปรากฏว่าใครต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง แม้แต่อภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ยังทำไม่สำเร็จ เพราะไม่ว่าผิดหรือถูก 'ยกมือ' ไว้วางใจให้ไปเลย ประสาอะไรกับการนำตัวมาลงโทษหรือชดใช้ - ลืมไปได้เลย
กสิกร/ไทยพาณิชย์อัดฉีดเม็ดเงินหนุนเอสเอ็มอี
    ธนาคารไทยพาณิชย์และกสิกรไทยตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยไทยพาณิชย์เตรียมวงเงินสนับสนุนอีกกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทในไตรมาส ๔ ปีนี้ เพื่ออัดฉีดเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถผ่านวิกฤต ด้านกสิกรไทยเตรียมปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอีวงเงินรวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมหาช่องทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคง
สมาคมธนาคารไทยจับมือภาคสังคมปูพื้นฐานความรู้ทางการเงิน
    สมาคมธนาคารไทย โดย ๑๕ ธนาคารพาณิชย์ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับภาคสังคม นำโดยสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ องค์กรภาคีต่าง ๆ เปิดมิติความร่วมมือภายใต้โครงการ 'รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ' (Saving for Change) เพื่อปฏิรูปความรู้พื้นฐานทางการเงินให้แก่เยาวชนให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างบูรณาการ ภายใต้หลักสูตร ๔ รู้สู่ความมั่งคั่ง
เคทีซีจัดแคมแปญขยายฐานลูกค้าต่างจังหวัด
    เคทีซี ระดมอัดแคมเปญการตลาด รุกหนักกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและขยายสินเชื่อบุคคล โดยมุ่งเน้นตลาดในต่างจังหวัดที่ยังมีกำลังซื้อและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยตามรูปแบบการใช้ชีวิตในหัวเมืองใหญ่
'เพราะฉันขัน ตะวันจึงขึ้น'
    ที่วัดเซนแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีไก่อยู่ครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้บริหารที่เก่งมาก กางปีกปกป้องภรรยาและลูกทุกตัว อยู่กันมาอย่างมีความสุข
ภูมิศาสตร์การเมือง: ผลกระทบต่อสามเสาหลักอาเซียน
    สิ้นปี ๒๕๕๘ เป็นหมุดเวลาแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักวิเคราะห์เห็นตรงกันว่า จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด แต่ต่างก็พยายามมองไปข้างหน้า มองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือ และเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรวมตัวของประชาคมฯ ให้ได้มากที่สุด