• อีคอนนิวส์ ฉบับ 546 ประจำเดือนธันวาคม 2555
เบื้องหลังเขื่อนแม่วงก์
    ลุ่มน้ำแม่วงก์ เป็นสาขาหนึ่งของลุ่มน้ำสะแกกรัง มีพื้นที่รับน้ำฝนประมาณ ๑,๑๑๓ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย ๑,๐๕๕ มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ำท่าไหลผ่านรายปีเฉลี่ย ๔๒๔.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำส่วนใหญ่ (๒๔๙.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘) เกิดในช่วงเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำ ส่วนฤดูแล้ง มีปริมาณน้ำไหลน้อยมาก พื้นที่เกษตรกรรมจึงขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลายาวนาน และก่อให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ ส่งผลต่อรายได้ของประชาชนจากเกษตรกรรม (กรมชลประทาน, ๒๕๕๖)
ปฏิรูปบริหาร 'คน' รับมือการแข่งขันเสรี
    บริษัทที่ปรึกษาเอพีเอ็ม กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในภูมิภาคเอเชีย โดยมีประสบการณ์ในวงการที่ปรึกษามานานกว่า ๒๐ ปี ล่าสุด จัดงานสัมมนา HR Growth HORMONES: ยกเครื่อง HR พาองค์กรเติบโต (The HR Transformational Solution for Organizational Growth)
'ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งอาเซียน' โอกาสที่ท้าทายสำหรับไทย
    ธุรกิจการบินไทยในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยที่อาเซียนกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจากการขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี ๒๕๕๖ จะมีจำนวนเที่ยวบินมาทำการบินผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักและรองของประเทศ รวมทั้งสิ้น ๔๔๐,๑๗๘ เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ตลาดทุนไทยกับความพร้อมเชื่อมโยงอาเซียน
    ระบบเศรษฐกิจที่แบ่งแยกประเทศใครประเทศมัน กลายเป็นข้อจำกัดด้านการเติบโต เนื่องจากขาดแหล่งเงินทุนที่ช่วยสร้างผลตอบแทนและโอกาสการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนั้น แต่ละประเทศ จำเป็นต้องสร้างระบบเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงกันขึ้น อาจเริ่มจากประเทศที่มีเงินทุนมาก การพัฒนาล้ำหน้ากว่า มีโอกาสแสวงหาผลตอบแทนจากประเทศที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า
จับตาวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบใหม่!
    ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่สมดุลก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน โดยวิกฤตในสหรัฐฯ และยุโรป มาจากการใช้จ่ายและบริโภคมากเกินตัวจนสร้างหนี้สินล้นพ้น ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การแก้ไขปัญหาด้วยการดำเนินนโยบายทั้งการเงินและการคลัง เช่นการผ่อนคลายทางการเงิน การกดดันอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมการคลังที่รัฐหนุนสถาบันการเงิน เพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ กระตุ้นการใช้จ่ายและการจ้างงาน หวังเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตลาดประกันภัยฟื้น 'ภัยพิบัติ' คึก
    กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ยืนยันดูแลผู้ถือกรมธรรม์เต็มที่ ด้วยฐานะกองทุนฯ แข็งแกร่งสามารถชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ทั้งหมด ชี้ตลาดประกันภัยไทยฟื้นตัว จากการเร่งดำเนินงานรับประกันภัยต่อ ช่วยคืนความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยไทย หลังผ่านพ้นมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ โดยที่ทุนประกันภัยทรัพย์สิน มูลค่ารวมกว่า ๒ ล้านล้านบาท บริษัทประกันวินาศภัย กลับมาแข่งขันชิงส่วนแบ่งตลาด พร้อมเลือกรับงานและความเสี่ยงได้มากขึ้น สามารถเสนอขายกรมธรรม์เบี้ยต่ำ รวมถึงตอบสนองความต้องการในส่วนทุนประกันภัยที่สูงกว่ากองทุนฯ
ค้าปลีกเร่งหาตลาดใหม่ โลตัสขายออนไลน์/บิ๊กซีขายประกัน
    เทสโก้ โลตัส เดินหน้าขยายบริการช็อปปิ้งออนไลน์สู่ต่างจังหวัด พร้อมเปิดตัวบริการ 'คลิกแอนด์คอลเล็คท์' สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และรับของได้ที่ร้านเทสโก้ โลตัส ด้าน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จับมือ ๔ บริษัทประกันภัย รุกตลาดประกันรายย่อย (Retail Assurance) ภายใต้บริการ Big C Care You ตั้งเป้าเบี้ยประกัน ๑,๐๐๐ ล้านบาทใน ๓ ปี
'สตรี' พลังสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชีย!
    มาสเตอร์การ์ด เปิดเผยรายงานการสำรวจเชิงลึกฉบับล่าสุดที่ชี้ให้เห็นว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในเอเชีย มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเปิดโอกาสการทำงานให้กับสตรีได้เข้าสู่ภาคแรงงาน นอกเหนือจากการให้โอกาสทางการศึกษาซึ่งเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแล้ว โดยสถานการณ์เงินทุนเคลื่อนย้ายที่มีทิศทางความผันผวนสูงต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความจำเป็นยิ่งขึ้นที่ต้องสนับสนุนเรื่องการให้ความเท่าเทียมในการทำงานระหว่างหญิงกับชาย และการยอมรับในขีดความสามารถของผู้หญิงมากกว่าที่ผ่านมา
พระอุปัชฌาย์ของในหลวง
    สมเด็จพระสังฆราช ทรงดำรงตำแหน่ง 'สกลมหาสังฆปริณายก' เป็นองค์พระประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งแม้สงฆ์ไทยจะมี ๒ นิกาย (มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย) แต่ก็มี 'สังฆราชา' เพียงหนึ่งเดียว สุดแล้วแต่รูปใดจากนิกายใด จะได้รับการสถาปนา (มาตรา ๗ และมาตรา ๘ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕)
'สุดซอย'
    เสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันนัดให้สมาชิกรัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕๐๐ คน และสมาชิกวุฒิสภา ๑๕๐ คน รวมเป็น ๖๕๐ คน มาลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตราว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา แบบขานชื่อเป็นรายคน
ลงทุนอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ
    ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการลงทุน เป็นคำถามที่ตอบง่าย แต่หาผู้ที่ทำได้ยาก เรียกได้ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเพียงร้อยละ ๑๐ ของตลาดเท่านั้น
ย้อนถามตัวเราเองว่าทำสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ชีวิตของ 'นกอินทรีย์'
    นกอินทรีย์เป็นสัตว์ปีกที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลก มันมีอายุยาวนานถึง ๗๐ ปี เมื่อเราเอ่ยถึงมันก็คงต้องนึกถึงปีกอันสง่างาม และกรงเล็บที่ทรงพลัง แต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่ามันมีช่วงชีวิตที่เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของมันด้วย
กรุงศรีฯ จับมือไทยประกันชีวิต รับชำระเบี้ยผ่านสมาร์ทโฟน
    ธนาคารกรุงศรีฯ ร่วมกับไทยประกันชีวิต และมาสเตอร์การ์ด ขยายบริการ 'กรุงศรี ควิกเพย์' การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต  ให้พร้อมรับมือความท้าทายและความผันผวนทางเศรษฐกิจ
เคทีซีปรับกลยุทธ์บัตรเครดิตหวังทวงตำแหน่งผู้นำ
    เคทีซีปรับกลยุทธ์รับมือธุรกิจบัตรเครดิตแข่งขันดุเดือด หวังทวงความเป็นผู้นำ เน้นตอบสนองได้อย่างตรงความต้องการ
อินทัช เปิดตัว ๒ บริษัทร่วมทุนโครงการ InVent
    อินทัช เปิดตัวผู้ร่วมลงทุนใหม่ ๒ ราย ภายใต้โครงการ InVent ที่เฟ้นหาผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและมีศักยภาพในการเติบโต
TMB ผนึกเครือเบทาโกร พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
    ธนาคารทหารไทยฯ ประเดิมโครงการ TMB Efficiency Improvement for Supply Chain ที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการและยกระดับซัพพลายเชน