จาก EIA ถึง HIA เพิ่มตะแกรงกรองโครงการร้าย
รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องสุขภาวะ วันนี้ไปถึงไหนแล้ว?
    มาตรา ๖๗ แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสุขภาพ ต้องทำการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพก่อน
    มาตรา ๖๗ ทำให้ก่อนการดำเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องดำเนินการตามขั้นตอน อันประกอบด้วยการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการเปิดให้องค์กรอิสระ ได้แก่ ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรหรือด้านสุขภาพ ได้เข้าร่วมให้ความเห็นประกอบ
กรณีศึกษา 'มาบตาพุด' บทพิสูจน์ความจำเป็นของ HIA
   ๙ เมษายน ๒๕๕๐ หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติได้ไม่ถึงเดือน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รับการติดต่อจากเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากการทำอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยขอเข้าพบเลขาธิการ เพื่อยื่นหนังสือขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ โดยขอให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตามมาตรา ๔๐
มูโนะ
   "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นชาวบ้านมีความสุขก็ชื่นใจ แต่กว่าจะแจ่มใส ทรงเหนื่อยอยู่หลายปี มีผู้สนใจก็ไปศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทรงตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดแผนที่มากที่สุด เวลาเยี่ยมราษฎร ทรงใช้ประโยชน์จากแผนที่อย่างเต็มที่ อย่างเสด็จฯ ไปคุยกับราษฎร จะรับสั่งถามว่ามาจากที่ไหน เขาจะบอกอยู่ที่ไหน เดี๋ยวนี้มีหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้น และคนก็อยู่เย็นเป็นสุขขึ้น ทรงทำแผนที่เทียบปัจจุบัน แล้วทำเครื่องหมาย เวลาขับรถไปตามพื้นไหนที่ทรงซักถามชื่อหมู่บ้าน ถนน ลำคลอง ว่าถูกต้องตรงตามแผนที่หรือไม่ แหล่งน้ำอยู่ตรงไหน ไกลไหม จะพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
วิธีการถนอมเมียออโตเมติก
   เพื่อทะนุถนอมอายุการใช้งานเมียของท่านให้ยืนยาว และเป็นการรักษาอายุของท่านเองด้วย เราขอแนะนำข้อปฏิบัติหลัก ๑๐ ประการเพื่อใช้และบำรุงรักษาเมียออโตเมติก ดังต่อไปนี้
    ๑. เมื่อเริ่มจะใช้งานเมียนั้น ควรอุ่นเครื่องก่อนทุกครั้ง เพราะการใช้งานทันทีทันใดในขณะที่น้ำมันเครื่องยังไม่ได้หล่อลื่นไปทั่วห้องเครื่องนั้น อาจทำให้ลูกสูบติด หัก หรืองอได้

เผยผลสำรวจศักยภาพไอทีไทยตกต่ำลง
ห่วงขีดความสามารถการแข่งขันและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
   ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ Economist Intelligence Unit (EIU) ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (BSA) ให้ทำการศึกษาศักยภาพและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยประเมินค่าเปรียบเทียบปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมไอที ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานไอที ทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย สภาพแวดล้อมเพื่อการวิจัยและพัฒนา และนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมไอที เพื่อจัดอันดับความเข้มแข็งและความพร้อมด้านไอทีใน ๖๖ ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
การจัดการพลังงานทดแทนกับโอกาสของนิวเคลียร์
   จากสถิติและข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานจึงได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดความสิ้นเปลือง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ครองสัดส่วนอันดับหนึ่งในการใช้พลังงาน ดังนั้น ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (๒๕๔๖ - ๒๕๕๔) และการแก้ไขพระราชบัญญัติการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงานในปี ๒๕๕๐ จึงมีการวางกฎระเบียบควบคุมอาคาร โรงงาน สถานประกอบการให้มีระบบการจัดการที่มีศักยภาพเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
ทิศทางการส่งออกและลงทุนปี ๒๕๕๓
  เศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำอย่างหนักในปี ๒๕๕๒ สร้างความเสียหายไม่เพียงแต่สหรัฐฯ ที่เป็นประเทศต้นตอของปัญหา แต่ยังลุกลามไปยังประเทศยักษ์ใหญ่อื่นๆ ทั้งสหภาพยุโรป (European Union: EU) และญี่ปุ่นซึ่งล้วนเป็นผู้เล่นหลักในเวทีการค้าการลงทุนของโลก สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ผ่านทั้งภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะถดถอยอย่างรุนแรงอีกครั้งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับตั้งแต่ Great Depression ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๓๐
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
อาคเนย์ปรับใหญ่รับขยายธุรกิจอีก ๕ ปีข้างหน้า
   กลุ่มอาคเนย์ย่างเข้าสู่ปีที่ ๖๔ ประกาศปรับเปลี่ยนทั้งภาพลักษณ์องค์กรใหม่และการบริหารจัดการภายใน มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย ตอบสนองตรงความต้องการ พร้อมให้บริการที่สะดวก เข้าถึงตัวลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย หวังอีก ๕ ปี ประกันชีวิตโต ๕ เท่า ประกันภัยโต ๑.๔ เท่า แคปปิตอล โต ๓ เท่าตัว
นครหลวงไทยร่วมปล่อยสินเชื่อโรงไฟฟ้าในลาว
   ธนาคารนครหลวงไทยสนับสนุนขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้านตามแนวคิดการเป็นพันธมิตรและให้บริการทางธุรกิจที่ยั่งยืนและครบวงจร ล่าสุด ร่วมให้สินเชื่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ๓ แห่ง ในประเทศลาว รวมวงเงิน ๑๑,๕๘๗ ล้านบาท และเตรียมให้สินเชื่อในประเทศเพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวหลังเศรษฐกิจทิศทางดีขึ้น
ไทยพาณิชย์ต่อยอดธุรกรรมออนไลน์
พัฒนา Widget by SCB Easy Net
ธนาคารไทยพาณิชย์ต่อยอดบริการธุรกรรมการเงินผ่านระบบออนไลน์ SCB Easy Net เปิดให้ดาวน์โหลด Widget ลงเครื่องคอมพิวเตอร์-โทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าใช้บริการง่ายขึ้นเพียงคลิกเดียว คาดปีหน้า ผู้ใช้บริการทะลุหลักล้านคน เร่งพัฒนาระบบและบริการให้รองรับการซื้อขายกองทุนและประกันภัยให้สะดวกมากขึ้น
ยอดสินเชื่อใหม่ทะลุเป้า
ส่งออมสินกำไรหมื่นล้านใน ๘ เดือน
   ๘ เดือนแรกปี ๒๕๕๒ ธนาคารออมสิน กำไรสุทธิเกือบหมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นตามปริมาณสินเชื่อที่ทะลุเป้า ๒๕๒,๐๐๐ ล้านบาท แต่ยอด NPLs ลดลงเหลือร้อยละ ๓.๐๗ ผอ. ออมสิน ประกาศมุ่งภารกิจพัฒนาการเงินต่อเนื่องทั้งด้านการออมและสินเชื่อ โดยเฉพาะเพื่อรายย่อย

e-Mail (staff only)
CSR vs. PR
   ผู้เขียนได้รับภาพยนตร์โฆษณาที่คนรู้จักส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นทำนองของดีบอกต่อกันไป (หรือของไม่ดีก็เตือนต่อกันไป) ความยาว ๓๐ วินาที มีเพชรา เชาวราษฎร์ อดีตดาราภาพยนตร์แสดงนำ มีเพลง 'หยาดเพชร' เป็นเสียงประกอบ และมีฉากหลังเป็นบางส่วนของภาพยนตร์ที่เธอแสดงในอดีต