หน้าแรก            
ส่งเสด็จ พระกัลยาณมิตราจารย์ สู่สวรรคาลัย
       ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระอาการผิดปกติเกี่ยวกับพระนาภี และได้เข้าประทับรักษาพระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรกายและเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ พบมะเร็งชนิดเดียวกับที่ทรงเคยได้รับการถวายตรวจรักษาเมื่อ ๑๐ ปีก่อน และได้ถวายการตรวจพระสมองด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ พบเนื้อสมองด้านซ้ายตายเป็นวงกว้างจากเส้นเลือดสมองอุดตัน พระอาการประชวรทรุดลงตามลำดับ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อ ๒ นาฬิกา ๕๔ นาที ของวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ รวมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา
หมายเหตุ 'อีคอนนิวส์'
          การรายงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ใน 'อีคอนนิวส์' ฉบับนี้ทั้งเล่ม โดยไม่มีเรื่องอื่นใด มีเหตุผลสำคัญที่ขอเรียนให้คุณผู้อ่านได้ทราบ ดังนี้
       ๑. เสด็จในกรมฯ ทรงเป็นพระโสทรเชษฐภคินีของสองพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงมีคุณูปการยิ่งต่อประเทศชาติและพสกนิกร
       ๒. ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างหลากหลาย ทั้งพระราชภารกิจที่ทรงสืบทอดต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนนี และที่ทรงบำเพ็ญด้วยพระองค์เองตลอดพระชนม์ชีพ จึงทรงเป็น 'เจ้านาย' ที่พสกนิกรไทยเคารพเทิดทูนยิ่งพระองค์หนึ่ง
       ๓. การพระบรมศพและพระศพเป็นประเพณีเก่าแก่ ดังปรากฏใน 'ไตรภูมิกถา' (ไตรภูมิพระร่วง) หนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของชาติไทย พ.ศ. ๑๘๘๘ และสืบทอดมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพระโสทรเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันสนิทแต่พระองค์เดียวสิ้นพระชนม์ ประกอบกับพระจริยาวัตรอันงดงามเป็นที่ปรากฏ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ด้วยสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นพระโกศพระราชทาน เพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นไปตามโบราณราชประเพณี พระมหากรุณาธิคุณนี้ ส่งเสริมให้วัฒนธรรมเก่าแก่อันเกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ทวีคุณค่า ดังที่ได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างละเอียดในหลายแง่มุม มีการตระเตรียม และมีการจัดพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ครบถ้วย เป็นที่ปรากฏแก่สายตาชาวไทยและชาวโลก
       ๔. 'อีคอนนิวส์' ในฐานะสื่อมวลชนและในฐานะพสกนิกรไทย นี่คือหน้าที่และโอกาสอันดียิ่งในการถวายกตเวทิคุณ
       'อีคอนนิวส์' พยายามรวบรวมเนื้อหาสาระและภาพพระราชพิธี ซึ่งถ่ายโดยสำนักพระราชวังและกองบรรณาธิการ เท่าที่หน้ากระดาษจะอำนวยมาเสนอ โดยคำนึงถึงการนำไปใช้อ้างอิง
       หมายกำหนดการที่นำลงมีบางส่วนไม่ตรงกับสำนักพระราชวังที่จัดพิมพ์ไว้ล่วงหน้า เช่น พระราชพิธีสามหาบ ซึ่งวันจริง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ เป็นต้น
       ส่วนภาพถ่าย นอกจากการนำลงเต็มหน้าให้สมกับความงดงามของราชประเพณีแล้ว แต่ละภาพยังมีคำอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์เรียงลำดับไปตามวันและเวลา ตั้งแต่ต้นจนจบพระราชพิธีฯ

หมายเหตุ
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
       พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มี ๖ วัน เริ่มวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ งานพระราชกุศลออกพระเมรุ เช้าวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เชิญพระโกศออกพระเมรุ บ่าย พระราชทานเพลิงพระศพ และกลางคืน พระราชทานเพลิงพระศพจริง เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เก็บพระอัฐิ บ่ายวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พระราชกุศลพระอัฐิ สายวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เลี้ยงพระ เชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน เสร็จการพระราชกุศลแล้ว เชิญพระโกศพระอัฐิประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และบ่ายวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ บรรจุพระสรีรางคาร
EconNews Staff Only
OPINION

ประเพณีการพระบรมศพและพระศพ
       ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมานั้น พระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงเป็นผู้นำในการก่อตั้งพระราชอาณาจักรแล้ว ยังทรงทำนุบำรุงสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและระเบียบประเพณีต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตให้เป็นมรดกของชาติสืบทอดมา หลักฐานที่กล่าวถึงการจัดพระราชพิธีพระบรมศพที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง หนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของชาติไทย ซึ่งพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท) แห่งกรุงสุโขทัย ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อปีระกา พุทธศักราช ๑๘๘๘ พรรณนาการจัดการพระศพ พระยามหาจักรพรรดิราชไว้
       มาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่ปรากฏหลักฐานการพระศพ เช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ที่พงศาวดารจะกล่าวเฉพาะลักษณะพระเมรุสำหรับถวายพระเพลิง ไม่ได้กล่าวถึงการจัดพิธีกรรม
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จดหมายเหตุพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พรรณนาเฉพาะการถวายพระเพลิง แห่พระบรมอัฐิ และพระอังคาร และงานพระเมรุมาศสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชาเท่านั้น
ชาวไทยมีประเพณีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบเทวนิยม อันสืบเนื่องมาจากคติของพราหมณ์ พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชสมภพถือเป็นทิพยเทพาวตาร ครั้นวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพ คำว่าสวรรคต หมายถึง เสด็จไปสู่เทวสถาน ณ เขาพระสุเมรุ อันเป็นที่สถิตแห่งเทวราชา ตามคติความเชื่อในไตรภูมิกถา พิธีที่จัดเกี่ยวกับการพระบรมศพ หรือพระศพ จึงอยู่ในกรอบของราชประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยคำนึงถึงการถวายพระเกียรติ เฉกเช่นเมื่อครั้งดำรงพระชนมชีพ มีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามหลักพระพุทธศาสนา เชิญพระบรมศพหรือพระศพไปถวายพระเพลิง ณ พระเมรุที่สร้างขึ้นใจกลางพระนคร ราชประเพณีนี้เป็นวัฒนธรรมที่ชาวไทยถือปฏิบัติตลอดมา แต่ปรับเปลี่ยนการจัดพระราชพิธีและการก่อสร้างพระเมรุให้สอดคล้องไปกับสภาวะทางสังคม