ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
หน้าแรก            
ตรงไปตรงมาอยู่ที่ไหน
       "ผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้พิพากษาได้ปฏิญานตนอย่างเข้มแข็งนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าบ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษา ต้องมีผู้รักษาความยุติธรรม ต้องมีศาลเพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมนี้...ถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็จะล่มจม และสำคัญ ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจที่จะทำหน้าที่นี้ ซึ่งท่านจะทำหน้าที่ ท่านได้เตรียมตัวไว้แล้วอย่างดี คือท่านได้เรียนรู้ และเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่...ทำสิ่งที่เป็นความยุติธรรม...หมายความว่า เป็นคนที่จะวางตัวให้ดี วางตัวให้ตรง วางตัวที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมา...
แต่นอกโรงศาลก็จะต้องทำ...ทุกแห่งท่านจะต้องทำ...ให้ดี ให้ยุติธรรม        เพราะว่าผู้ที่เป็นผู้พิพากษาเป็นตัวอย่าง
เศรษฐกิจไทยในภาวะล่อแหลม
          เพิ่งจะสามเดือนที่ได้เข้ามาบริหารประเทศชาติ รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ก็ถูกบ่นเสียแล้วว่าไม่มีผลงาน พลิกหน้าหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่จับแต่ข่าวหนัก พบบทความทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความเห็นไปในทำนองไม่ชอบใจหลายคน แม้นักวิชาการก็ไม่เว้น อ่านความรู้เรื่องต้นทุนอยู่ดี ๆ แท้ ๆ ลงท้าย กรีดรัฐบาลเข้าจนได้
คิด
E20 E85 หรือ NGV ให้พร้อมจริงสักอย่าง แล้วค่อยไปจัดการคนใช้ LPG
       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนร้อยละ ๘๕ (E85) แล้ว---(๑) ยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ E85 ที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน E85 ที่ไม่มีผลิตในประเทศเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่กฎหมายบังคับใช้---(๒) ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E85 ลงร้อยละ ๕ จากเดิม (ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๓๐ และร้อยละ ๓๕ ตามขนาดเครื่องยนต์)---(๓) ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน E85 ลงเหลือ ๒.๕๗๙๕ บาทต่อลิตร จากที่เก็บจากน้ำมันเบนซิน ๓,๖๘๕๐ บาทต่อลิตร
รัฐกิจ
ชิมไป บ่นไป
  ไปนอกไปนา ไม่ว่าลาว เขมร พม่า มาเลเซีย นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นต้องหนีบพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ไปด้วยเสมอ ไม่รู้ว่าสนิทสนมกลมเกลียวกันมาตั้งแต่ชาติไหน จนแฟนคอลัมน์นี้วานหาข้อมูลให้หน่อย
       รายงานที่ได้รับจากผู้สื่อข่าวสายทำเนียบยังไม่พบความสัมพันธ์

       'โชติช่วงชัชวาล' เป็นคำขวัญที่เคยโด่งดังในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๖ (มีนาคม ๒๕๒๓ - สิงหาคม ๒๕๓๑) เมื่อการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ก่อนแปรรูปเป็นบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) สามารถนำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้แทนน้ำมันเตาเป็นครั้งแรก พาชาติพ้นวิกฤตการณ์น้ำมันโลกครั้งที่ ๒
       ก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. นำขึ้นมาใช้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในอ่าวไทยและอ่าวเมาะตะมะของพม่า แม้ทดแทนน้ำมันดิบนำเข้าได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ช่วยให้คนไทยมีโอกาสได้ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas: LPG) เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มโดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคาเหมือนเมื่อตอนที่ได้ LPG มาจากกระบวนการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่น จนการใช้ก๊าซหุงต้มกลายเป็นชีวิตประจำวันของทุกครัวเรือนในชุมชนเมือง ยามใดที่ครัวเรือนใดลุกขึ้นมาใช้ถ่านไม้หุงต้มจะเป็นเรื่องพิเศษสำหรับอาหารที่ต้องปรุงพิเศษในโอกาสพิเศษ
สกู๊ปปก
ทำความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก
สิงหาฯ ๒๕๕๑ บังคับใช้/สิงหาฯ ๒๕๕๕ ประกันให้ล้านเดียว
       การประกันเงินฝาก คือ ระบบการจ่ายคืนเงินให้ผู้ฝากในวงเงินที่กำหนดไว้ เมื่อสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ระบบประกันเงินฝากถูกปิดกิจการ โดยผู้ฝากจะได้รับเงินฝากของตนคืนอย่างรวดเร็วในเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องรอขอรับชำระหนี้จากการชำระบัญชีทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ปิดกิจการ ซึ่งเป็นการป้องกันการตื่นตระหนกถอนเงินของผู้ฝาก เมื่อสถาบันการเงินมีปัญหาอันอาจทำให้เกิดปัญหาลุกลามกระทบความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินโดยรวมได้ โดยมีสถาบันประกันเงินฝากซึ่งมีแหล่งเงินสำคัญเพื่อใช้ในการคืนเงินแก่ผู้ฝากจากค่าธรรมเนียม (Premium) ที่เรียกเก็บจากสถาบันการเงินเป็นสัดส่วนกับเงินฝากในสถาบันการเงินนั้น
พัฒนาประสิทธิภาพโลจีสติกส์
ทางรอดภาคธุรกิจในภาวะน้ำมันแพง
       ในยุคที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ในทางยุทธศาสตร์ถือว่าการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อเทียบกับมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นไม่คุ้มค่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจีสติกส์ที่ร่างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงน่าจะมีบทบาทที่สำคัญ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลให้ความเห็นชอบแล้ว ความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรและผลของการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สามารถช่วยลดการใช้น้ำมันในประเทศได้เพียงใด
กสิกรไทยเปิด 'บลท. ข้าวกล้า'
กลยุทธ์เชิงรุกได้ทั้งลูกค้าได้ทั้งธุรกิจ
       ธนาคารกสิกรไทยสร้างกลยุทธ์แนวใหม่ ได้ทั้งลูกค้าได้ทั้งธุรกิจ เปิด 'ข้าวกล้า' บริษัทหลักทรัพย์ร่วมลงทุน เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและรายย่อม โดยสนับสนุนทางด้านเงินทุนและการจัดการองค์ความรู้ทางธุรกิจ เบื้องต้นร่วมทุน ๓ บริษัทจากที่มีให้เลือกกว่า ๔๐ ราย
ทหารไทยพร้อมรุก-รับร่วมกับไอเอ็นจี
       ธนาคารทหารไทยประกาศเปิดตัวเป็นพันธมิตรที่มีความพร้อมในการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มไอเอ็นจีอย่างเป็นทางการ หลังจากกลุ่มไอเอ็นจีตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ประเดิมเปิดขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและกองทุนรวมของไอเอ็นจีผ่านสาขาบริการของธนาคารทั่วประเทศ เผยได้ ๒ ผู้บริหารจากไอเอ็นจีเข้าดูแลธุรกิจรายย่อยและการบริหารความเสี่ยง
ไทยใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนลดลง ๒%
แต่มูลค่าความเสียหายเพิ่มเป็น ๑๔,๕๐๐ ล้านบาท
       ในแต่ละปีกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (Business Software Alliance: BSA) จะทำการศึกษาและสำรวจข้อมูลการใช้งานซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลก เพื่อประเมินอัตราการใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์และมูลค่าความเสียหายทางการค้าที่เกิดขึ้นจริง ผลการศึกษาล่าสุดในปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เริ่มลดลงในหลายประเทศรวมทั้งไทย แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียกลับเพิ่มมากขึ้น
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร ?
ถ้าราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ ๑๒๐ เหรียญฯ/บาร์เรล
       สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๑ ขยายตัวร้อยละ ๖.๐ สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ ๕.๗ ในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๐ และร้อยละ ๔.๘ ของทั้งปี ๒๕๕๐ จากการขยายตัวดีขึ้นของหลายสาขาการผลิตที่เป็นฐานกว้างขึ้น โดยที่
       - สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๙.๗ สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ ๕.๗ ในปี ๒๕๕๐ ตามภาวะการส่งออกที่ยังขยายตัวดีและการฟื้นตัวของการใช้จ่ายและการลงทุนในประเทศ
       - ผลผลิตการเกษตรปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วแต่อัตราการขยายตัวยังต่ำกว่าในปี ๒๕๕๐ ทั้งปี (๓.๕% ใน Q๑/๕๑, ๓.๑% ใน Q๔/๕๐ และ ๓.๙% ทั้งปี ๕๐)
       - สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวเร็วขึ้นเป็นร้อยละ ๘.๘ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๕.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นผลจากการที่การท่องเที่ยวปรับตัวสูงขึ้น โดยในไตรมาสแรกมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน ๔.๓ ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๓ จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ในปี ๒๕๕๐ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน ๑๔.๔๖๔ ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๖)
       - สาขาการเงินที่ขยายตัวได้สูงกว่าในปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน (๙.๑% จากที่ขยายตัว ๕.๗% ในปี ๒๕๕๐) อันเนื่องจากการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้น รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
       อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ดีในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา แต่มีปัจจัยสำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาส คือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นมากและรวดเร็วและล่าสุดมีราคาสูงกว่า ๑๒๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลแล้ว น้ำมันเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าครองชีพและการฟื้นตัวของการใช้จ่ายครัวเรือน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันและค่าเดินทางโดยตรง และผลกระทบผ่านทางราคาสินค้าอื่น ๆ โดยเฉพาะราคาอาหาร

แผ่นดินไหวในจีนไม่ถึงกับสั่นคลอนเศรษฐกิจ
       เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด ๗.๘ ริคเตอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ครอบคลุมหลายมณฑลของจีน ได้แก่ เสฉวน กานซู ส่านซี ฉงชิ่ง ยูนนาน ซานสี กุ้ยโจว และหูเป่ย ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ คน โดยผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดอยู่ในมณฑลเสฉวน นอกจากการสูญเสียชีวิตของผู้คนที่ประเมินมูลค่าไม่ได้แล้ว ระบบการคมนาคม ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารต่างๆ ถูกตัดขาด ตลอดจนบ้านเรือน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก นับเป็นเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของจีนหนที่ ๒ ในปีนี้ หลังจากที่จีนประสบเหตุพายุหิมะถล่มทางตอนใต้ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงดังกล่าวชะลอตัวลง
รัสเซียออกกฎหมายใหม่
การลงทุนในภาคยุทธศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรัสเซีย
       สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก รายงานว่า เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รัสเซียได้ออกกฎหมายว่าด้วยการลงทุนในภาคยุทธศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรัสเซีย ซึ่งมีสาระสำคัญและอาจมีต่อนักธุรกิจและนักลงทุนไทย
ล้ำ้หน้า
จากฟ้าสู่ดิน
  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม
EconNews Staff Only

กระแส

รายงานพิเศษ

รายงาน

ต่างประเทศ
เสน่ห์เมียนมาร์
       พายุหมุน 'นาร์กิส' (Cyclone Nargis) คร่าชีวิตชาวพม่าที่อยู่อาศัยและทำมาหากินบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเขตอิระวดี ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสมบูรณ์ที่สุดของพม่าชนิดตายยกสองสามอำเภอในคืนวันที่ ๒ ย่างเข้าวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ขณะที่ผู้คนกำลังหลับใหลไม่รู้เนื้อรู้ตัว แล้วหมุนขึ้นไปคร่าชีวิตคนในกรุงย่างกุ้ง (Yangon) อดีตเมืองหลวง  ของพม่า จนยากจะทราบตัวเลขโดยรวมที่แท้จริงว่าเท่าใด ได้แค่ประเมินว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตและสูญหายทั้งสิ้นเป็นเรือนแสน แต่ตัวเลขของทางการพม่าแท้ ๆ กลับน้อยกว่าตัวเลขของสหประชาชาติได้อย่างไรก็ไม่ทราบ

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
งของความดี ความดีของผู้ที่จะวางตัวให้ดี หรือวางตัวให้ตรง วางตัวให้ยุติธรรมคือวางตัวให้ดี ที่ดี ๆ ลำบาก เพราะว่าถ้าท่านทำอะไรที่ตรงไปตรงมา คือแบบไม่มีอะไร ไม่มีปัญหา
       แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าความตรงไปตรงมานี้อยู่ที่ไหน

หลังชั่วโมงาน
ชายชรากับลังเหล็ก
       กาลครั้งหนึ่ง ยังมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่ง ในช่วงวัยหนุ่มคุณลุงท่านนี้เป็นหัวหน้าคนงานอยู่ในเหมืองทองคำมีรายได้ดีมาก แต่คุณลุงท่านนี้ไม่เคยเก็บเงินเลยมีเท่าไรก็ใช้หมด เนื่องจากคุณลุงเป็นคนจิตใจดีใครมาหยิบยืมก็ให้ เลี้ยงเพื่อนฝูงตลอด คุณลุงมีเพื่อนเยอะมาก จนกระทั่งคุณลุงท่านนี้เกษียณอายุจากการทำงาน ปรากฏว่าไม่มีเงินเหลือเลยจากชีวิตการทำงานอันยาวนาน คุณลุงมีลูกอยู่ ๕ คน เมื่อคุณลุงไม่มีเงินก็จำเป็นต้องไปอาศัยอยู่บ้านลูก ๆ ทั้ง ๕ คน
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรืออ่านฉบับ e-Book คลิ๊ก!!! - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6