ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
หน้าแรก            
ซื้อเรือ?...สร้างเองดีกว่า
       "...เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งนั่นน่ะมันไม่พอเพียง มันเล็กเกินไป ก็ควรจะใหญ่กว่าหน่อย แต่ถ้าใหญ่เกินไปไม่พอเพียง ถ้าเล็กเกินไปไม่พอเพียง...ลำที่เราสร้างก็ใช้ได้ดีแล้ว แต่ควรจะสร้างต่อไปให้ใหญ่กว่านี้หน่อย...เพราะว่าไม่ใหญ่พอ จะไม่สามารถปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
       แต่ว่าพูดกลายเป็นราชการลับ...ว่าเรือที่พูดควรซื้อเรือของรัสเซีย เรือที่เขาสร้างใหม่ใหญ่กว่าที่เราสร้างไม่มาก นั่นจะมีประสิทธิภาพสูง ถ้าซื้อของรัสเซียราคาไม่ถึงครึ่งของเยอรมัน ของอเมริกัน
อันตรายจากการเปลี่ยนไปใช้ LPG
          ราคาปลีกน้ำมันเบนซินเมื่อครั้งขึ้นไปแตะลิตรละ ๓๐ บาท ใหม่ ๆ ทำให้ผู้ใช้ยานยนต์ค่อนข้างกังวลใจ โดยเฉพาะผู้จำเป็นต้องมีรถใช้ที่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรมีผลต่อค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของเขาเป็นอย่างยิ่ง
       มีคนจำนวนหนึ่งเปลี่ยนไปใช้รถประจำทาง และอีกจำนวนหนึ่งเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้า เพราะบ้านกับที่ทำงานอยู่ใกล้ขนส่งมวลชนระบบนี้ แต่ที่เลือกไม่ได้ เพราะชีวิตเพิ่งเริ่มต้น บุตรธิดาเพิ่งอยู่ในวัยอนุบาล แถมบ้านกับที่ทำงานห่างไกลรถไฟฟ้า เขาทำอย่างไร

คิด
ล้ำ้หน้า
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะถดถอย เงินบาทจะแข็งค่าต่อ!
       เงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องมายาวนาน จนมีนักวิเคราะห์บางสถาบันถึงกับคาดว่าปีนี้ น่าจะทะลุ ๓๐ บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ณ เวลานี้ ที่มีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นอย่างมากในอีกไม่นานนี้---เงินบาทจะยืนระยะเหนือระดับ ๓๐ บาทต่อเหรียญฯ ได้ต่อไปหือไม่? ลองจับสัญญาณจากข้อมูลวิเคราะห์เหล่านี้
รัฐกิจ
ความแตกต่าง
   ผู้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างทราบว่ามีคดีที่นักการเมืองถูกกล่าวหา ถูกตั้งข้อหา และถูกดำเนินคดี ต่างกรรมต่างวาระหลากหลาย ไม่ใช่แค่พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ต้องตกเป็นจำเลยเท่านั้น
       ยังมีกรณีที่นักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบัน อาทิ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อครั้งร่วมรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ก็ถูกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) ซึ่งมีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธาน กล่าวหาด้วยเรื่องหวยบนดินพร้อมกับอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ไปด้วย

       แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓) ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยพลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชน จะกำกับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมเท่าที่จำเป็น จะหันไปใช้กฎ กติกา ให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี เป็นธรรม เท่าเทียมกัน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก แผนดังกล่าว มีสาระสำคัญ ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค โทรคมนาคมพื้นฐานและบริการสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การบริหารเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรโทรคมนาคม กิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ และการพัฒนาองค์กร
พ.ร.บ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ: 
ชนวนปฏิรูประบบจัดการอาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอ
       กฎหมายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีจำนวนมากมาย จนมีคำถามถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการประกาศบังคับใช้กฎหมายบางฉบับ  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ผ่านการผลักดันจาก สนช. จนมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในตัวบทกฎหมายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการด้านอาหารของประเทศ
       พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรหลักและกลไกของประเทศในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร และอาหารศึกษา โดยครอบคลุมห่วงโซ่อาหารอย่างมีเอกภาพ และประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบจัดการด้านอาหารของไทย สำคัญที่สุด คือ บทบาทของภาคต้องปรับเปลี่ยนจากการบริหารงานแบบแยกส่วนไปสู่การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงการบริโภค

EXIM BANK เตือนผู้ส่งออกไทยรับมือค่าเงินแข็งในเชิงรุก
เร่งสร้างโอกาสและเกราะคุ้มกันธุรกิจส่งออก
       ฝ่ายวิชาการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้วิเคราะห์เรื่อง 'ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่าได้อย่างไร' โดยเสนอแนะทางออกให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยรับมือกับเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องอย่างมีสติและรอบคอบ โดยนำกรณีศึกษาจากญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์มาปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสและเกราะคุ้มกันให้แก่ธุรกิจส่งออกของไทยท่ามกลางปัญหาเงินบาทแข็งค่า เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักชะลอตัว และความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) ในสินค้าหลายรายการ ผู้ประกอบการไทยควรรุกขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศเหมือนญี่ปุ่นในอดีต
ไทยพาณิชย์รุกสินเชื่อ SMEs หวังครองตลาด ๑๗%
       ธนาคารไทยพาณิชย์รุกให้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อม ตั้งเป้าปีนี้สินเชื่อเติบโตร้อยละ ๒๐ - ๒๕ หวังส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๗ วางกลยุทธ์ทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่และสร้างสินเชื่อใหม่กับลูกค้าเดิม เล็งผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ท่องเที่ยว เคมีภัณฑ์ โลจีสติกส์ พร้อมปรับกระบวนการทำงานเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้วยการเพิ่มความเร็วการอนุมัติสินเชื่อ เน้นจัดกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องภายใต้โครงการ Business Forum ตามแนวคิดพันธมิตรกับธุรกิจระยะยาว
ธุรกิจประกันชีวิตสวนเศรษฐกิจ
ช่องทางขายใหม่/ลดภาษีช่วยกระตุ้นตลาด
       สมาคมประกันชีวิตไทยเผยอัตราการเติบโตธุรกิจประกันชีวิตสูงขึ้น แม้เศรษฐกิจปีที่ผ่านมาชะลอตัว เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างบริษัทประกันชีวิตทำให้เกิดการสร้างและพัฒนาช่องทางการขายใหม่ รวมถึงการเพิ่มจำนวนตัวแทน คาดปี ๒๕๕๑ รักษาอัตราการเติบโตได้ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรัฐบาลปรับเพิ่มการลดหย่อนภาษี ส่วนการเตรียมการกำกับดูแลตามความเสี่ยงมีความคืบหน้า หลังตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มั่นใจพร้อมบังคับใช้เกณฑ์ดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงทันตามที่กำหนดภายในปี ๒๕๕๔
เอไอเอสต่อยอดบริการลูกค้า SMEs
ดึงซิตี้แบงก์ให้สินเชื่ออัตราพิเศษ
       เอไอเอสต่อยอดบริการเพื่อลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม ดึงซิตี้แบงก์ให้บริการพิเศษสินเชื่อบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ วงเงินกู้สูงสุด ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แถมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่ำ
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ทิเบตรำลึก
       ผมเคยไปเยือนทิเบต เขตปกครองตนเอง ตามคำเชิญของ All - China Journalists Association แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ ๗ ปีที่แล้ว และได้กลับมารายงานเป็นสารคดี 'เจ็ดวันในทิเบต' ไปหลายตอน
ประสบการณ์ชีวิต
       เมื่อเวลาผ่านไป ชีวิตแต่ละคนจะผ่านประสบการณ์ต่างๆ มากมาย และ มันจะค่อยๆ สะสมและตกตะกอน จนสามารถสรุปออกมาได้เป็นประโยคสั้นๆ...ดังนี้
ธปท. ชี้ความต้องการสินเชื่อสูง
แต่สถาบันการเงินเข้มงวดมากขึ้น
       ทีมวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานผลการสำรวจภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๐ และแนวโน้มในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๑ โดยภาพรวมไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๐ สินเชื่อโดยรวมขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งสินเชื่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ปัจจัยสนับสนุนมาจากการลงทุนและการบริโภคที่เริ่มฟื้นตัวรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินส่วนใหญ่เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อขึ้นบ้างในไตรมาสนี้ เพื่อรองรับความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยได้ปรับ margin และเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อให้เข้มงวดมากขึ้น
       สำหรับแนวโน้มภาวะสินเชื่อในไตรมาสแรกปี ๒๕๕๑ พบว่า ความต้องการสินเชื่อจากทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนในทุกประเภทสินเชื่อ ขณะที่สถาบันการเงินก็ยังมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นบ้าง

จับตาเศรษฐกิจสหรัฐฯ สู่วัฏจักรถดถอย
       ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ ในรอบนี้ กำลังที่เป็นกังวลอย่างมากว่าจะถึงกับถดถอยหรือไม่? ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งเผยแพร่บทวิเคราะห์ออกมาในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เห็นว่าความอ่อนแอทางเศรษฐกิจตลอดจนความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ถูกตอกย้ำให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้วยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม ๒๕๕๑ ที่ยิ่งทำให้คาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงมีอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวในระดับสูง ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Stagflation) เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ฝ่ายวิจัยธนาคารกรุงเทพฯ เผยแพร่บทวิเคราะห์เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ว่า สัญญาณจากเครื่องชี้ภาวะทางเศรษฐกิจและมาตรการทางด้านการเงินการคลังที่ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา บ่งชี้ชัดเจนว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทรุดหนักกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดไว้มาก และยากที่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ในครึ่งแรกของปี ๒๕๕๑
EconNews Staff OnlyHonda Jazz ใหม่ สปอร์ตได้ใจแถม E20
       ดูผ่าน ๆ อาจไม่ทันนึกว่าเป็นโฉมใหม่ของ Honda Jazz แต่ถ้ามองให้นานขึ้นอีกนิด จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ Honda ออกแบบให้ตั้งแต่ด้านหน้าจรดด้านหลังดูโฉบเฉี่ยวแบบรถสปอร์ตมากยิ่งขึ้น สมกับเป็นยุคที่ ๒ ของ Honda Jazz ใครสนใจถ้าไม่อยากไปเบียดคนในงานมอเตอร์โชว์ ก็รอเดือนพฤษภาคมนี้ มีให้ดูทุกโชว์รูมทั่วประเทศ
       ก่อนไปเห็นตัวจริง ลองมาดูว่ามีอะไรใหม่ใน Jazz รุ่นนี้

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
จากฟ้าสู่ดิน
รายงาน
กระแส
สกู๊ปปก
รายงานพิเศษ
ต่างประเทศ
ยานยนต์
หลังชั่วโมงาน
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรืออ่านฉบับ e-Book คลิ๊ก!!! - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6