ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
หน้าแรก            
ครม. ถ้าไม่ทำงานเพื่อประชาชน จะทำงานเพื่ออะไร
       "ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ยินท่านทั้งหลายจะเปล่งวาจา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสัตย์ ความสัตย์ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งความจริงก็ไม่จำเป็นที่จะพูด แปลว่าเมื่อพูดก็ต้องเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วท่านก็เก็บเข้าไว้เป็นคำที่จะปฏิบัติในการกระทำทุกอย่างในอนาคต เพราะว่าถ้าพูดไปแล้วไม่ปฏิบัติ ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์
'ประชานิยม' กับ 'ความยั่งยืน'
          ผู้รู้จักนายสมัคร สุนทรเวช เมื่อครั้งยังเป็น 'นายหมอดี' คอลัมนิสต์แห่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ที่หันเหชีวิตมาทำงานการเมือง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน คงมีจำนวนหนึ่งที่เชื่อความสามารถของเขาในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
'อีคอนนิวส์' ก็เห็นไม่ต่างกันเท่าใดนัก

คิด
ล้ำ้หน้า
ผลพวงจากนโยบายประชานิยมของอดีตรัฐบาล 'ทักษิณ ชินวัตร'
       รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยตลอดช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา บริหารการเงินและการคลังของประเทศภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่า 'พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๐๒' ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยรักษาวินัยทางการคลังมาได้ตลอดรอดฝั่ง แต่ไม่ว่าจะให้กฎหมายดีสักเพียงใดก็ย่อมต้องมีช่องโหว่---ในมุมมองหนึ่ง ว่ากันว่า นโยบายประชานิยมในรัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี อาศัยช่องโหว่ของ 'พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๐๒' มาบริหารการเงินและการคลังในรูปแบบของตนเองเพื่อให้ 'เม็ดเงิน' ส่งตรงไปถึงเป้าหมายที่เป็นกลุ่มประชาชนระดับรากหญ้าได้เร็วขึ้นและเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น โดยไม่ผ่านหน่วยงานหรือข้าราชการ และลดกระบวนการเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้า
รัฐกิจ
รัฐบาลไม้สั้น...หรือไม้ยาว
   ยังไม่ทันจะได้ตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ แค่รู้ว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๕ เท่านั้น นายสมัคร สุนทรเวช นักการเมืองวัยขุ่นผู้หยามหน้าคนรุ่นใกล้เคียงกันอย่างนายบรรหาร ศิลปอาชา ว่าเหนือกว่าตรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ใช้วาจาโรมรันพันตูกับสื่อมวลชนตั้งแต่ไก่โห่
       ผลประกอบการปี ๒๕๕๐ ของสถาบันการเงินบางแห่งมีกำไรสุทธิลดลง แต่ 'ออมสิน' มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และยังสูงกว่าเป้าหมาย ประการสำคัญ มีสัดส่วนหนี้ค้างชำระเกิน ๓ เดือน (non-performing loan: NPL) ร้อยละ ๓.๖๗ ของสินเชื่อคงเหลือ ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) ไตรมาส ๔ ปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๒.๓๒ มีส่วนแบ่งการตลาดด้านเงินฝากร้อยละ ๗.๖๘ อยู่ในอันดับที่ ๕ ของระบบธนาคาร และมีส่วนแบ่งการตลาดด้านสินเชื่อร้อยละ ๖.๒๗ อยู่ในอันดับที่ ๗ ของระบบธนาคาร ทั้งหมดนี้จากพนักงาน ๙,๔๐๖ คน
       จากที่เห็นและเป็นไป 'ออมสิน' วันนี้ ไม่ใช่แบงก์ที่รับแต่เงินฝากรายย่อยจากนักเรียนหรือจากพ่อค้าแม่ขายในตลาด แล้วนำมาปล่อยกู้ให้รัฐบาลในอัตราที่ผู้กู้มีอำนาจกำหนดดอกเบี้ยจ่ายเองได้ โดยเฉพาะในรอบสิบปีที่ผ่านมา 'ออมสิน' เปลี่ยนแปลงจนอาจมีผู้สงสัยว่า 'ออมสิน' อยากจะทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์แข่งกับสถาบันการเงินอื่น ๆ จนลืมเด็ก ๆ และแม่ค้าในตลาดแล้วหรืออย่างไร
       ไม่ว่าจะอย่างไร ถ้า 'ออมสิน' ยังคงใช้วิธีบริหารจัดการในรูปแบบดั้งเดิม ก็ยากที่จะต่อกรกับแบงก์พาณิชย์ และยากที่จะบริหารจัดการให้มีผลประกอบการตามเป้าหมายได้

ภาควิชาการรุกสกัดการเมืองใช้เงินชาติหาเสียง
เสนอร่างกฎหมายสร้างการคลังแบบ 'โปร่งใส'
       ว่ากันว่าพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๐๒ ทำให้ตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมาที่มีการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ประเทศไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังมาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในหลายปีมานี้ นักการเมืองได้ใช้ช่องโหว่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ นำเอาเงินของแผ่นดินไปใช้สร้างประโยชน์ต่อตัวเองและพรรคพวก ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ นโยบายประชานิยมหลาย ๆ โครงการมีที่มาที่ไปของเงินไม่ชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว ดังนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จึงได้ทำการศึกษาและเสนอกรอบแนวคิดและร่างกฎหมายที่จะปิดช่องโหว่ของพระราชบัญญัติทางด้านการคลังของประเทศ และเพื่อสร้างความโปร่งใสและวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัดอีกครั้งหนึ่ง
ก.ล.ต. คุมเข้มกองทุนรวมอสังหาฯ
       ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขาย การจัดสรร และการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิดช่องว่างที่ใช้ในการเลี่ยงกฎหมาย และสร้างความน่าสนใจให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เอ็มเอฟซีตั้งเป้า NAV ๔.๕ แสนล้าน
       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี ประกาศเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านการบริหารความมั่งคั่งและการให้บริการที่เป็นเลิศในระดับภูมิภาคภายในปี ๒๕๕๕ ภายใต้นโยบายการให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
EXIM Bank ปรับโครงสร้าง
       EXIM Bank ประกาศความพร้อมในการทำหน้าที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบริการครบวงจร เพื่อสนับสนุนธุรกิจของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวม เตรียมเพิ่มทุน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมเพิ่มบทบาทเชิงรุกสร้างโอกาสทางธุรกิจ
SCIB ลดความเสี่ยงลูกค้า
       ธนาคารนครหลวงไทยช่วยลูกค้าที่ทำธุรกิจส่งออกลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชะรำค่าสินค้า โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ ให้บริการประกันการส่งออก ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งออกเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรนและแข่งขันได้
เกียรตินาคิน Top of the Mind
       เกียรตินาคินตั้งเป้าเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์แสนล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ เน้นขยายสินเชื่อให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๓๐ และระดมเงินฝากเพื่อรองรับการเติบโตผ่านสาขาที่จะเปิดเพิ่มอีก ๑๐ แห่ง มั่นใจสร้างเกียรตินาคินเป็น Top of the Mind ของลูกค้า
ATSI ร่างยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจ
       ตลาดซอฟท์แวร์ไทยยังคงตกอยู่ในมือยักษ์ใหญ่ซอฟท์แวร์โลก เผยอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยมีส่วนแบ่งจิ๊บจ๊อยในตลาดไทย ขณะที่มูลค่าส่งออกยังต่ำ เพราะขาดการพัฒนา สมาคมผู้ประกอบการซอฟท์แวร์เร่งเขียนแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน หวังภาครัฐให้ความช่วยเหลือจัดสรรงบประมาณผลักดันการดำเนินงาน พร้อมเร่งสร้างความเชื่อมั่น ลบค่านิยมยึดติดการใช้งานซอฟแวร์ต่างประเทศ
ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ปรับใหญ่
       ที.เอ็น.อินฟอร์เมชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ ปรับโครงสร้างธุรกิจหลักเป็น ๓ ด้าน ดันผู้บริหารรุ่นใหม่ 'อัศวิน วราทร' ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ 'ชาย แต่บรรพกุล' ประธานกลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน 'วรพจน์ ธีระพรกุล' ประธานกลุ่มธุรกิจบริการด้านไอที ทำหน้าที่รับผิดชอบ
เมโทรซิสเต็มส์ฯ ผ่านปี ๕๐ ไม่สวย
       พิษเศรษฐกิจปี ๒๕๕๐ ทำเมโทรซิสเต็มส์ฯ สร้างยอดขายต่ำเป้า แถมต่ำกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ ๕ หวังปี ๒๕๕๑ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ปรับโครงสร้างใหม่รองรับ ๕ กลุ่มธุรกิจ ชูแนวคิด Green ICT ช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ข้อคิดเพื่อครอบครัว
       ข้อสำคัญของการเลือกคู่ คือ เราไม่ได้เลือกใครเพราะเขาสมบูรณ์แบบ แต่เพราะเขามีจุดดีหลัก ๆ ที่เราประทับใจ ส่วนจุดอ่อนด้อยนั้น เป็นส่วนปลีกย่อยที่เราสามารถยอมรับได้อย่างไม่ยากเย็น
       ในความเป็นจริง ไม่มีใครดีเลิศสมบูรณ์แบบ ถ้าเรามองไม่เห็นจุดอ่อนด้อยของเขาเลย นั่นแสดงว่า เรายังไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริง หรือไม่เราก็กำลังตกอยู่ในความหลงใหล..จนไม่ลืมหูลืมตา

แบงก์ชาติยกเลิกการดำรงเงินสำรอง ๓๐%
ส่งมาตรการใหม่กันเก็งกำไรค่าเงินบาท
       ธปท. ได้ประกาศยกเลิกมาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้นร้อยละ ๓๐ มีผลตั้งแต่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ หลังใช้มาตั้งแต่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อลดการเก็งกำไรค่าเงินบาท อย่างไรก็ตาม ออกมาตรการเสริมเพิ่มเติมเพื่อจัดการการไหลเข้า-ออกของเงินทุน รวมทั้งป้องกันการเก็งกำไรค่าเงิน
อสังหาฯ ปี ๕๑ ส่งสัญญาณ 'ขาขึ้น' ระวังบ้านอาจล้นตลาด
       คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์ราคาถูกไม่เกิน ๒ ล้านบาท เป็นสินค้าที่มาแรงตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ได้รับความนิยมจากตลาดจนสามารถสร้างยอดขายให้กับเจ้าของโครงการได้ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการซึ่งอาศัยการลดขนาดพื้นที่ใช้สอยทดแทนการปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปี ๒๕๕๑ AREA คาดจะเห็นภาพการปรับราคาที่อยู่อาศัยชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งระดับราคาที่อยู่อาศัยในประเทศปรับตัวช้ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ขณะที่แนวโน้มความเชื่อมั่นที่จะกลับคืนมา ทำให้ต้องจับตาช่วงขาขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์อาจเกิดภาวะไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
'จีน' คลื่นลงทุนลูกใหม่ของศตวรรษที่ ๒๑
       ด้วยเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ ๓ ของโลกในปัจจุบัน และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมหาศาล จีนกลายเป็นประเทศที่มุ่งลงทุนในต่างประเทศ ไม่เพียงการลงทุนในรูปแบบการเข้าถือครองหุ้นหรือการเข้าควบกิจการในต่างประเทศผ่านสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น China Investment Corporation เท่านั้น แต่จีนยังได้ขยายการลงทุนในต่างประเทศทั้งในภาคการผลิตและบริการด้วยเช่นกัน จนทำให้จีนกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีการลงทุนในต่างประเทศมากที่สุดในปัจจุบัน
EconNews Staff OnlyCorolla Altis ใหม่ประหยัดด้วยน้ำมัน E20
       หลังจากเผยโฉมให้ดูกันห่าง ๆ ที่งาน Motor Expo เมื่อปลายปีที่ผ่าน ล่าสุด บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ก็เปิดตัวรถยนต์นั่งยอดนิยมของคนไทยอย่าง Toyota Corolla Altis โฉมใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

ยานยนต์
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
จากฟ้าสู่ดิน
กระแส
สกู๊ปปก
รายงาน
รายงานพิเศษ
ต่างประเทศ
หลังชั่วโมงาน
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรืออ่านฉบับ e-Book คลิ๊ก!!! - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6